CEMEVİNDE MUHARREM AYINDA ERKÂN

MUHARREM ERKÂNI

ŞEMS-İ KAMER GRUBU

MAKTEL-İ HÜSEYİN

Maktel-i Hüseyn/ Mersiye

https://youtu.be/e8cG4QBKIuo

Muharrem orucu boyunca Cem evlerinde yemek verilir ve lokma duasıyla oruç bozulur.

CEM EVİNDE ERKÂN

Dede cem evine usulunca girer ve ayaktaki cemaata “dar” duasını verir.

 “Yasin ve Sure-i celileler” Türkçe olarak okunur ve kabulu için dua edilir.


 Dede sohbetine başlar. Arada mersiye okur. Günün anlam ve önemine uygun aydınlatıcı sohbetlerini yapar.

 Her gece bir şehidin şehadeti mersiyelerle anlatılır.

 Edep ve erkân üzere oturulur ve Salâvat getirilir.

 12 İmamlara salat ve selam verilir.

 Secde yapılır ve gülbengi verilir.

 Ayağa kalkılarak el ele tutuşarak bilinen bir mersiye cemaatla birlikte söylenir.

 Gülbeng okunur ve erkân biter.

(Ayakta darda duran cemaata dede dar duasını verir)

“….Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden şefâat göresiniz.

Darlarınız, divanlarınız kabul ola. Muratlarınız hasıl ola.

Dergah-ı izzetine yazılmış ola.

Darına durduk Ya Allah……Ya Allah….Ya Allah…

Divanına durduk Ya MUHAMMED….

Ya MUHAMMED…. Ya MUHAMMED..

Keremine sığındık Ya ALİ … Ya ALİ…..Ya ALİ…….

İnayet eyleyin Ya On iki İmamlar. Yol gösterin Ya On dört Masum-u pâklar.

Yardım eyleyin ya On yedi Kemerbestler.

Bağışlanma senin yüzü suyu hürmetine olsun Ya Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli.

Bizleri de ceminize kabul edin Ey Kırklar Meclisi!…

Ya Rabbi! Darlarımızı, divanlarımızı dergah-ı izzzetinde kabul eyle.

Gerçeğe Hû…..

DÂR DUASI

Edep-erkan oturulur ve cemaatla birlikte Salâvat getirilir.)

FAHR-İ KÂİNAT, ÂLEMLERE RAHMET, VERELİM MUHAMMED MUSTAFÂ’YA VE EHL-İ BEYTİ’NE SALÂVAT….

“Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed’in ve alâ Âl-i Muhammed”

Salâvat ve Selamlama:

Salât ve selam sana olsun Ya Muhammed Mustafa

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Aliyy’el Murtaza

Salât ve selam sana olsun Ya Hatice-i Kübra- Fatima-i Zehra.

Salât ve selam sana olsun Ya Hasan-ı Mücdeba.

Salât ve selam sana olsun Ya Hüseyin’i Deşti Kerbelâ

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Zeynel Aba

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Muhammed Bakır Bekâ

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Cafer-i Sadık Sefâ

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Musa-i Kazım-ı Cismi Pak.

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Ali Rıza Şah-ı Horasan

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Muhammed Taki

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Şah Aliyy’ün Naki

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Hasan Askeri Gazi

Salât ve selam sana olsun Ya İmam Muhammed Mehdi Sahib-i Zaman

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhül Aliyy’ül Azim.

(Evirip çeviren, kuvvet, kudret sahibi olan ancak Allah’dır.) “Hadis”

Hz.. Muhammed ve Ehl-i Beyt’ e Salâvat

SECDE

Bism-i Şah Allah, Allah!..

İlahi Yarabbi! Mübarek Muharrem ayının, tuttuğumuz orucun ve yaşadığımız matemin yüzü suyu hürmetine sana olan secdelerimizi ve niyazlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle.

Muharrem ayında kurtuluşa eren peygamberlerinin hürmetine, Nuh nebinin gemisine sığınıp kurtuluşa erenler gibi, bizleri de Ehlibeyt sevgisine bağışlayıp kurtuluşa erenlerden eyle Yarabbi.

Can ve baş vererek senin Hakk yolundan ayrılmayan mazlum Kerbala şehitlerinin ve şehitler şahı İmam Hüseyin’in aşkına rahmetini ve yardımlarını bizlerden esirgeme Yarabbi.

O yüce sevgiyi yol göstericimiz eyle.

Ehlibeyti hanedanı bizlerden razı ve hoşnut eyle Yarabbi..

Duası bizden, inayet İmam Ali’den, şefaat Muhammed Mustafa’dan, kabulü de Allah’tan ola.

Gerçeğe Hû…..

Secde Gulbangi

MERSİYE

Bugün matem günü geldi

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Senin derdim bağrım deldi

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Bizimle gelenler gelsin

Serini verenler versin

Hüseyin’le şehit olsun

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Kerbela’nın yazıları

Şehit düştü gazileri

Fatma Ana kuzuları

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şahı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Kerbela’nın önü düzdür

Geceler bana gündüzdür

Şah Kerbela’da yalnızdır

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şahı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Gökte yıldız paralandı

Şehriban Ana karalandı

Şah Hüseyin yaralandı

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şahı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Bir su verin masum cana

Zalim içti kana- kana

Fatma Ana yana- yana

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şahı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Boz bulanık puslu dağlar

Virandır bahçeler bağlar

Şah Hatayi’m durmaz ağlar

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şahı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Mersiye

Cemaat hep birlikte el ele tutuşarak bu mersiyeyi söylemiştir.
Peşinden zakir kısa olarak Kerbela’yı anan bir mersiye daha okur.

(Dede ayakta ki cemaatla birlikte okur)

Mersiye (Dede okur, Cemaat hep birden “Ya Hüseyin” diye katılır.)

Ey nur-u çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Vey yadigarı Haydar-ı Kerrar Ya Hüseyin

Ey canü dil seririne Sultan Ya Hüseyin

Vah Kerbela’da Şah-ı Şehidan Ya Hüseyin

Ey nur-u çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Ruşen yüzünde sure-i veşşemsü vedduha

Şanında nazil, Ayet-i Kur’an Ya Hüseyin

Ey nur-iu çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Ceddin paki Resul, atan Şah-ı Mürtaza

Emmin Cenab-ı Cafer-i Tayyar Ya Hüseyin

Ey nur-u çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Mah-i Muharrem erdi, dem-i matem oldu ah!

Oldun bu ayda gün gibi pünhan Ya Hüseyin

Ey nur-u çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Kan ağladı şafakta, şefkatinden ah!

Ol dem ki seni ettiler kurban Ya Hüseyin

Ey nur-u çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Matem donunu giydi bulutlar bölük bölük

Elem keder koptu çü tufan Ya Hüseyin

Ey nur-u çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Gökler boyandı kana, gün giydi karalar

Mahvoldu arada, mahi taban Ya Hüseyin

Ey nur-u çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Kanlar döküp figan ile her kişi der ki ah

Hani ne oldu, sevgili canan Ya Hüseyin

Ey nur-u çeşm-i Ahmet-i Muhtar Ya Hüseyin

Mersiye

Bism-i Şah Allah, Allah!..

Darına durduk Ya Allah Ya Allah Ya Allah

Divanına durduk Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed

Keremine sığındık Ya Ali Ya Ali Ya Ali

İnayet eyleyin Ya On iki İmamlar

Yardım eyleyin Ya on dört masumu paklar

Yol gösterin Ya on yedi Kemerbestler

Ceminize alın Ya Kırklar

Bağışlanma senin yüzü suyu hürmetine olsun ya pirim Hacı Bektaş Veli

Rahmetine, sığındık ya yeri göğü yaratan.

Rahim ve Rahman adına sığındık ey bizleri yaratan

Yüce kitabını hayırlı işlerimizde önder, ahlâki hareketlerimizde rehber eyle.

Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, on yedi Kemerbest efendilerimizin yüzü suyu hürmetine tuttuğumuz orucu kabul eyle.

Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa’nın şefaatlerine bizleri nail eyle.

Kerbela şehitlerinin ve şehitler şahı İmam Hüseyin’in yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle Yarabbi.

Adem-i Safiyullahtan, iki cihan serveri Muhammed Mustafa’ya gelinceye kadar gelmiş geçmiş peygamberlerin, nebilerin, velilerin yüzü suyu hürmetine dualarımızı, oruçlarımızı kabul eyle Yarabbi.

Darda kalanların, zorda kalanların, hastaların, carımıza yetiş diyenin carına sen yetişesin Yarabbi.

Bizleri Muhammed Mustafa’nın ve Ehl-i Beytin katarından, didarından, darından, yolundan ayırma Ya Rabbi. Cümlemizi didar-ı Ehlibeyte nail eyle. Dertlerimize derman, gönüllerimize şifa senden olsun Yarabbi. Gerçeğe Hû

DÂR Duası

Cemaat secdededir. Secde (Münacaat) duasını Dede verir;

Bism-i Şah Allah, Allah!..

Yarabbi! Ellerimizi Açtık, Boynumuzu Büktük, Başımızı Secdeye Koyup Sana Yalvarıyoruz. Dualarımızı Dergâh-ı izzetinde kabul eyle Yarabbi.

Sana açılan ellerimizi boş çevirme Yarabbi!

Ey Yüce Allah’ım! Sana hamd olsun ki bizleri sana kul, habibin Muhammed Mustafa’Ya ümmet, veli ve vasi olan Ali’yyül Murtaza’ya talip ve soyuna taraf kıldın Yarabbi!

Hatice-i Kübra ve cennet Seyyidesi Fatıma-i Zehra’nın hürmetine, râhmetini bizlerden esirgeme Yarabbi!

Rahman ve rahim olan adın yüzü suyu hürmetine, İmam Hasan ve şehitler Şahı İmam Hüseyin’in sevgisi ile gönüllerimizi nurlandır Yarabbi!

Hüseyin ve Zeynep’in Hakkı hürmetine, bizleri onların dostlarından ve izleyicilerinden eyle Yarabbi!

Bizlerin hayat ve yaşantısını Hüseyni hayat eyle Yarabbi!

Yakınlarım deyip salatı ve sevmeyi bizlere farz kıldığın Ehlibeytin ve Oniki İmamların yüzü suyu hürmetine yardımlarını bizlerden esirgeme Yarabbi!

Bereket ve nimetlerinle bizleri ödüllendir Yarabbi!

Merhametinin sonsuzluğuna sığınarak, kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip, sana Yalvarıyoruz, hatalarımızı Affeyle Yarabbi!

Dualarımızı kabul eyle Yarabbi!

Esma-i Hüsnaların yüzü suyu hürmetine sana sığınanları her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden, acılardan emin Eyle Yarabbi!

Sen evvelsin, sen ahirsin, zahir ve batınsın, dua edenin duasını kabul edensin.

Alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Mustafa’nın, masum ve pak olduğuna şahadet ettiğin Ehlibeytin yüzü suyu hürmetine, yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle Yarabbi!

Ordumuzu denizde, havada, karada muzaffer eyle Yarabbi!

Ülkemizin iç ve dış düşmanlarına fırsat verme Yarabbi!

Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, askerlerimize, darda, zorda olan cümle insanlarımıza yardım senden olsun Yarabbi!

Aramızda olmayıp da gönülleri ile aramızda olanların da niyetlerini ve dualarını kabul eyle Yarabbi!

Duası bizden kabulu Allah’tan ola. Gerçeğe Hû…

Münacaat Duası

AŞURE DUASI

Bism-i Şah Allah, Allah!..

Yarabbi! Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle. Sana açılan ellerimizi boş çevirme Yarab..

İlahi Yarabbi! Senin rızan için oruç tuttuk, alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa’nın ve Ehlibeytin muhabbeti için, matem tuttuk. Oruçlarımızı ve matemimizi kabul eyle Yarab.

Rahman ve rahim olan adın yüzü suyu hürmetine, Ehlibeyt sevgisiyle gönüllerimizi nurlandır ve bu sevgiyi yol göstericimiz eyle, onları bizlerden hoşnut eyle. Himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eyle. Cümle insanlığın barışına, dostluğuna, kardeşliğine vesile eyle Yarab.

İlahi Yarabbi! Alemlere rahmet olarak yarattığın ve pak olduğuna şehadet ettiğin Ehlibeytin’in yüzü suyu hürmetine yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle Yarab. Ordumuzu karada, denizde, havada muzaffer, sözünü üstün kılıcını da keskin eyle. Yurdumuzun iç ve dış düşmanlarına fırsat verme.

İlahi Yarabbi!

Ülkemizin bütünlüğü, huzuru ve Hakk yolunda canlarını feda eden; Bedir’den Kerbela’Ya- Kerbela’dan Çanakkale’ye tüm şehitlerimizin ruhlarını şad eyle.

Ülkemizin ulusal kurtuluş savaşının büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının ve cephane taşıyan fazilet sembolü olan analarımızın bu vatan için şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhlarını şad eyle Yarab.

İlahi Yarabbi!

Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine cümlemizi her türlü kazalardan, belalardan, savaşlardan, afatlardan emin eyle.

Nimet-i Celil, bereketi Halil, Habib-i Hûda Resul-u Kibriya Server-i Enbiya Muhammed Mustafa, Şah-ı Ali’yyel Murtaza, Şehid-i Hüseyin-i Deşti Kerbala hürmetine lokmalarımızı,aşuremizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Duası bizden, kabulü Allah’tan ola.

Aşuremizin ve dualarımızın kabulü için Kerbela ve tüm şehitlerinin ruhları, cümlemizin geçmişleri için Allah rızasına… el fatiha…

Aşure Duası

ALLAH EYVALLAH

Derleyen: Serkan HORUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.