EHL-İ BEYT  NE DEMEKTİR? KİMLERDEN OLUŞUR?

“…Şüphe yok ki Allah, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu seçti, alemlere üstün kıldı…”

Âl-i İmrân Suresi 33. Ayet

Hz. Muhamed Buyurdu ki: Ben Ibrahim’in ( Abraham) soyundanım

“Allah, İbrâhimoğullarından İsmâil’i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından da Kureyş’i, Kureyş’ten de Beni Hâşim’i, Benî Hâşim’den de beni seçmiştir.

İbni Sa’d, Tabakât: 1/20. Müslim: 7/58

Ehl-i Beyt; Arapça ev halkı demektir. Islami literatürde ise, Hz. Muhammed’in ev halkı soyu/evlatları manaları taşır.

Ehl-i Beyt Kur’an-ı Kerimde yüceltildigi/kutsandığı için kimlerden oluştuğu  önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Ehl-i Beyt’in kimlerden oluştuğu konusunda ekseri çoğunluk: Ehl-i Beyt’in; Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin ailesi ve evlâtları ile Mü’minlerin anneleri Hz. Hatice, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’ den oluştuğunu kabul eder. (Râzî, Tefsir-i Kebir, XXV, 181)

Pençe-i Ali Aba

Peygamber’imizin şerefli nesebi Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin vasıtasıyla devam ettiği için, onların kıyamete kadar gelecek olan evlâtları da Ehl-i Beyt’in birer parçasıdır. Onları sevmek; ” ben müslümanım” diyen her inanana Kur’an emri ile farzdır. Bu sevgi çok şerefli ve gereklidir. Kalbinde azıcık Ehl-i Beyt sevgisi bulunmayan kimse, Hz. Rasûlullah’ın sevgisinde yalancıdır.

De ki: “Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum.” Kim bir iyilik/güzellik üretirse onun için, o ürettiğine bir güzellik daha ekleriz

Şura Suresi: Ayet 23

Yine Yüce Allah, Hz. Peygamber’in Ehl-i Beytini bizzat Kur’an’da zikretmiş ve onlara şu şekilde iltifatta bulunmuştur:

İsmişah! Bismişah Allah Allah…

Ber-Cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali ra Bülende salavat…

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed-in ve ala Ali Muhammed.

Ey Ehl-i Beyt! ALLAH sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

Ahzap Suresi: Ayet 33

Ümmü Seleme validemiz demiştir ki:

Bu âyet-i kerime benim evimde indi. Hz Rasûlullah (s.a.v) Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin’i çağırdı. Onları Hayber yapımı geniş bir elbisenin altına topladı, kendisi de içine girdi ve:

“İşte bunlar benim Ehl-i Beytimdir” buyurdu. Sonra inen ayet-i kerimeyi okudu ve:

“ALLAHım! Onlardan kötülükleri gider. Onları tertemiz et!” diye duâ etti. Ben: “Yâ Rasûlullah, ben Ehl-i Beytten değil miyim? dedim.” Hz. Rasûlullah ,

“Sen benim ehlimsin. Sen zaten hayır içindesin”

 buyurdu

Taberî, Câmiü’l-Beyân, Cüz:XXII, Shf:7; Ibnu Kesir, Tefsir, VI, 412-413

Zeyd b. Erkam (r.a) anlatıyor:

ALLAH Rasûlü (s.a.v), Mekke ile Medine arasında Hummen ( Gadir Humm) denilen suyun başında bir hutbe verdi. ALLAH’a hamd, sena ve zikirden sonra şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Dikkat ediniz; ben bir beşerim. Rabbimin ölüm elçisinin gelmesi ve benim ona icabet edip aranızdan gitmem yakındır. Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi ALLAH’ın Kitabı’dır. Onda nur ve hidayet vardır. ALLAH’ın Kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun, onu öğrenin, öğretin; hükümlerini anlayın. İkinci emanet Ehl-i beytimdir.

Ehl-i Beytim hakkında ALLAH’tan korkmanızı hatırlatırım.

Ehl-i Beytim hakkında ALLAH’tan korkmanızı hatırlatırım.

Ehl-i Beytim hakkında ALLAH’tan korkmanızı hatırlatırım. ”

Erkam’ı dinleyenler arasında bulunan Husayn b. Sebre;

— Ehli beyt kimlerdir? diye sordu

Ehl-i Beyt, kendilerine sadakanın haram olduğu kimselerdir” dedi. Husayn,

“Onlar kimdir?” diye sorunca Zeyd b. Erkam (r.a),

“Ali’nin ailesi, Akîl’in ailesi, Cafer ve Abbas’ın âilesidir” dedi. Husayn,

“Bunlara sadaka haram mıdır?” diye sorunca, Zeyd (r.a),

“Evet” dedi. ( KAYNAK:Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 36; Nesâî, Sünen-i Kübrâ, Menâkıb, 9

Âlimlerin ekseriyetine göre Ehl-i Beyt, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Hz. Hatice, kızı Hz. Fâtıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ve kıyamete kadar oların sulbünden gelen zürriyetleridir.

Yani Hz. Hüseyin’in torunları olan seyitler ve Hz. Hasan’ın torunları olan şerifler Ehl-i Beyt’in günümüzdeki şerefli mensuplarıdır. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şerefli nesli, kıyamete kadar hiç kesilmeyecektir…

1-Şüphesiz biz sana Kevseri verdik.

2. O Halde, Rabbin için niyaz eyle( ibadet), kurban( ihtiyaç sahiplerine yardım et) kes.

3. Doğrusu sana buğzeden ( kısır/ebtel diyen/aşağılayan), soyu kesik olanın ta kendisidir.(1)

Kevser Suresi: 1-2-3

Selam olsun o nurlu soya selam olsun Seyid nesli Pirlerimize, dedelerimize, babalarımıza..

https://youtu.be/WgYpvNWA2mA

Ehl-i Beyt Kimlerdir.

Ehl-i Sünnet’in Müslim, Buhari, Tirmizi, Ahmed, Nesei ve diğerleri gibi büyük hadisçileri dahi, fazilet ve menkıbet bölümünde Ehl-i Beyt’in faziletlerini Resulullah’ın zevceleri ve diğerlerinkinden ayırmışlardır?[5]

Ayrıca, Sahih-i Müslim’de, “Ali bin Ebi Talib’in Faziletleri Babı”nda, Zeyd bin Erkam’dan Resulullah’ın (s.a.a.) şöyle buyurduğu nakledilmektedir:

“…Ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Onlardan birisi Allah’ın Kitabıdır. O Allah’ın ipidir. Ona uyan hidayete kavuşur, onu terkeden ise sapıtır. Diğeri ise Ehl-i Beyt’imdir. Sizlere Ehl-i Beyt’imi tavsiye ediyorum; Sizlere Ehl-i Beyt’imi tavsiye ediyorum; Sizlere Ehl-i Beyt’imi tavsiye ediyorum.”

Zeyd bin Erkam’a;

“Resulullah’ın hanımları da Ehl-i Beyt’inden sayılırlar mı?” diye sorulunca şöyle dedi:

“…Vallahi hayır. Kadın kocasıyla bir müddet yaşar. Sonra kocası onu boşadığında babasının evine ve kavmine geri döner. Ama Ehl-i Beyti, onun ailesinin asıl fertleri olup, sadaka almaları haram olan insanlardır.” [6]

Ayrıca Buhari ve Müslim, Aişe’nin Resulullah’ın (s.a.a.) Ehl-i Beyt’inden olmayıp halife Ebu Bekir’in ailesinden oluşuna tanıklık ederler. Bu konuda teyemmüm ayetinin nüzulu bölümüne bakınız. [7]

Şu halde, neden bazıları ne pahasına olursa olsun gerçekleri tersine göstermek istiyorlar acaba? Aişe’nin böyle bir fazileti olmadığını yalnız Şiiler ve Aleviler değil, Buhari ve Müslim de söylemekteler. Şimdi bundan dolayı Şiilere ve Alevilere çirkin sözler söyleyenler, Buhari ve Müslim’e de sövecekler mi?!

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah da işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”

Ahzab Suresi / 70 – 71.
Gel Aslım Sorarsan Ben Bir Niyazım
Sabır İlmi Derler Şar'dan Gelirim
Hakk Nasibin Almış Kudret Eliyle
Hünkar Hacı Bektaş Pir'den Gelirem

Senelerce Hasret  Gözyaşı Döktüm
Yüklendim Katarı Ol Yare Çektim
Mübarek Makbere Seyrettim Baktım
Zülfükar-ı Ol Kerrardan Gelirem

Cerra-i Çerağı Almış Eline
Seyretmeye Gider Dostun İline
Hayranım Şakıyan Dudu Diline
Rıdvan Kapı Açmış Şar'dan Gelirem

Nazargah Eyledim Makamı Canan
Şehit Şühedayla Hal Hatır Beyan
Kuşağım Kuşattı On İki İmam
Celal Abbas Gibi Erden Gelirem

Mahkemede Sual Sordu Kadılar
Kitaplarım Orta Yere Kodular
Sen Bu İlmi Kimden Aldın Dediler
Üstadımdan Aldım Pir'den Gelirem

Dilimlen Eyledim Nutku Nidada
Bunda Maksut Olur Erer Murada
Baktım Meftun Olmuş Cümle Şühede
Kanları Dökülen Yerden Gelirem

Genç Abdal'ım İkrarımla Bilirem
Gerçek Erenlerin Kemter Kuluyam
Ali Bahçesinin Gonca Gülüyem
Münafık'lar İçin Hakk'tan Gelirem

Hak Nasip Eyledi Davut Sulara
Nasili Hak İle Nutku Esrara
Yolumuz Düştü Sorgu Diyara
Cemal Derler Ol Didardan Gelirem

ALLAH EYVALLAH

EHL-İ BEYT VE HZ. ALI’ NİN ADALETİ

Hz.Ali’nin insanlığın adalet sesi olduğunu gösteren bir anektod Ali Şeriati’nin Ali kitabından…

“Hz. Ali (as) kendisine bu kadar ihanet eden ve hakaret eden, kendisini mescitte alaya alan, kendisine iftira eden, namazını bile bozdurmaya çalışan kişilerden bir tekinin bile beytülmalden alacağı maaşı kesmemiştir… Bu, gerçekten hayret verici bir olaydır. Demokrasi liberalizm ve bugünün dünyasındaki insan hakları, Ali’nin bu davranışları karşısında utanç duymaktadır”

Onlar Ali’nin rejimini ve hükümetini kabul etmedikleri gibi, kendi mescidinde ve yönetimi altında onu, kafir olarak görüp aleyhinde propaganda yapıyorlar. Buna rağmen Ali, onları Müslüman görüyor ve beytülmalde hak sahibi kişiler olarak kabul ediyor. Onların hiç birine eziyet etmiyor, hiçbirini tutuklatmıyor, hiçbirine en ufak bir hakarette bulunmuyor, hiçbirinin özgürlüğünü kısıtlamıyor.”

Kaynak: Ali Şeriati, Ali

DERLEYEN: SERKAN HORUZ

KAYNAKLAR:

1-Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 36; Nesâî, Sünen-i Kübrâ, Menâkıb, 9

2-Taberî, Câmiü’l-Beyân, Cüz:XXII, Shf:7; Ibnu Kesir, Tefsir, VI, 412-413

3-Ibn Atıyye, el-Muharraru’l-Veciz, IV, 384. (Beyrut, 1993)

4-Râzî, Tefsir-i Kebir, XXV, 181

5- Sahih-i Müslim, c. 4, s. 1883 ve sonrası.

6- Sahih-i Müslim, c. 4, s. 1873, h. 2408.

7- Sahih-i Buhari, c. 1, s. 91; Sahih-i Müslim, c. 1, s. 279, h. 367.

8- Ali ŞERİATİ, ALİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.